1 REKISTERINPITÄJÄ

Vetrea Terveys Oy
Microkatu 1 M,
70210 Kuopio
Puhelin: 020 775 1360

Vetrea Terveys Oy:n konserniin kuuluvat myös seuraavat tytäryhtiöt:
 • Hoivakymppi Oy
 • Neuron Oy
 • Kiinteistö Oy Kotkan Hoivatalo

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toimitusjohtaja Riikka Pikkarainen, puh. 040 136 0828
sähköpostiosoite: riikka.pikkarainen@vetrea.fi

3 TIETOSUOJAVASTAAVAT

Vetrea konsernin tietosuojapäällikkönä toimii Minna Okkonen, puh. 040 480 5397. Lisäksi jokaiseen toimipaikkaan on nimetty oma tietosuojavastaava.

4 REKISTERIN NIMI

Markkinointirekisteri

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia.

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään, asiakasrekisteristä tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta tai osoiterekistereistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Markkinointia varten voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
 • nimi
 • yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, postiosoite)
 • syntymäaika tai ikä
 • Vetrea Terveys Oy:n www-sivujen selaus/käyttöhistoria
 • sukupuoli
 • ammatti
 • kiinnostuksen kohteet
Ajanvarausrekisteriin voidaan tallentaa tietoja ajanvaraajista ja heidän ostamistaan palveluista:
 • nimi
 • yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, postiosoite)
 • syntymäaika
 • varatut ajat ja ostetut palvelut
Asiakassuosittelukysely:
 • Asiakassuosittelukyselyssä henkilöstä voidaan kerätä nimi, kuva, video, sähköpostiosoite, kaupunki, yritys ja titteli. Suosittelupalveluntarjoaja Trustmary voi myös kerätä tietosuojaselosteessa mainittuja henkilötietoja: https://www.trustmary.com/privacy-policy/
 • Trustmaryn palveluun tulevat tiedot ovat peräisin henkilön kyselyvastauksista. Lisäksi voimme myös kerätä henkilöistä muuta tietoa, joka mainitaan Trustmaryn tietosuojaselosteessa.
 • Kyselyssä voidaan asettaa Trustmaryn eväste. Trustmary käyttää myös kolmannen osapuolen palveluita seuraavasti: https://www.trustmary.com/list-of-subprocessors
Vetrea Terveys Oy:n verkkosivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmä (Google Analytics). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, että miten verkkosivuilla toimitaan. Tietoja ei käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kerätään muun muassa Vetrea Terveys Oy:n chatbot-ikkunoiden sekä asiakassuosittelukyselyn kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

9 TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai ETA-alueen ulkopuolelle ilman oikeudellisia perusteita.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Tilat, joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella ja murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät tietoihin käsiksi.

Tietojenkäsittelyvälineille tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöoikeuksia ja valvoo niiden käyttöä. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

 11 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sekä liittää mukaan kuvallinen henkilötodistus.

12 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi.

14 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Vetrea Terveys Oy poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Vetrea Terveys Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Vetrea Terveys Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.05.2018. Tämä versio on päivitetty 11.11.2021.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

 • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot