1 Rekisterinpitäjä

Vetrea Terveys Oy, PL 1199, 70211 Kuopio (käyntiosoite: Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio) Puhelin: 020 775 1360 Vetrea Terveys Oy:n konserniin kuuluvat myös seuraavat tytäryhtiöt:
 • Hoivakymppi Oy

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pasi Tiihonen, Satamakatu 11, 74100 IISALMI puh. 0400 577 149

3 Tietosuojavastaava

Vetrea-konsernin tietosuojapäällikkö on Anna-Maria Tuokko, puh. 040 586 0550

4 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, joka sisältää sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon asiakasrekisterit.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmässä olevia asiakkaan tietoja käytetään asiakkaan sosiaalihuollon ja/tai terveydenhuollon palveluiden suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin sekä laskuttamiseen. Järjestelmän tietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja laskuttamiseen sekä tilastoinnin hoitamiseen. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Vetrea Terveys Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotikunta, lähiomainen, lähiomaisen yhteystiedot ja maksaja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Vetrea Terveys Oy:lle tiedoksi antamaa tietoa. Lisäksi rekisteri sisältää hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää myös Vetrea Terveys Oy:n markkinointirekisteriin. Perintätilanteessa Vetrea Terveys Oy luovuttaa perintätoimistolle perinnässä tarvittavat tiedot. Muuten Vetrea Terveys Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Vetrea Terveys Oy:n kumppaneille. Vetrea Terveys Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Vetrea Terveys Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Vetrea Terveys Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Vetrea Terveys Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Vetrea Terveys Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Vetrea Terveys Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Vetrea Terveys Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitut asiakasrekisterit perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaavat osallistuvat riskien arviointiprosessiin ja antavat puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Vetrea Terveys Oy noudattaa. Vetrea Terveys Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Ennen tarkastusta asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna kyseiseen toimipaikkaan seuraavasti.

Vetrea Iisalmi
 • Eeva-Riitta Karhunen, Satamakatu 11, 74100 IISALMI
Vetrea Joensuu
 • Tea Takkunen, Nepenmäenkatu 2, 80200 JOENSUU
VetreaNeuron
 • Sari Pasanen, Letkukaari 5B, 70820 KUOPIO
VetreaNeuron Kupoli
 • Sari Pasanen, Itkonniemenkatu 15, 70500 KUOPIO
Vetrea Kotka
 • Minna Wahlman, Paimenportti 10, 48220 KOTKA
Vetrea Otsola
 • Pirjo Shemeikka, Kemilänrinne 1, 70340 KUOPIO
Vetrea Siilinjärvi
 • Kirsi Frilander, Mantunkuja 4, 71800 SIILINJÄRVI
Vetrea Hannun Linna
 • Minna Okkonen, Hannulankatu 1, 33580 TAMPERE
Vetrea Ilmarinrinne
 • Elina Paaso, Ilmarintie 2 A, 87200 KAJAANI
VetreaElo Albert
 • Suvi Riikonen, Haarapääskyntie 16, 06400 Porvoo
VetreaElo Alvar
 • Eva Ruotsalainen, Sulkulantie 17A, 40520 JYVÄSKYLÄ
VetreaElo Eeli
 • Tuija Hyväri, Tuhkimonkaarre 5, 90450 KEMPELE
VetreaElo Einar
 • Katariina Korjonen, Rekiäläntie 2, 36200 KANGASALA
VetreaElo Maria
 • Heidi Särkilahti, Letkukaari 5A, 70820 KUOPIO
VetreaElo Martti
 • Anu Haapasalo, Martikaisentie 2 B, 40270 JYVÄSKYLÄ
VetreaElo Olavi
 • Eija Silvennoinen, Haapavedentie 20 B, 57170 SAVONLINNA
VetreaElo Veera
 • Marjut Repo, Orioninkatu 8, 53 850 LAPPEENRANTA
VetreaElo Venny
 • Pirjo Pietarinen, Alikyläntie 10 C, 04330 LAHELA
Vetrea Villa Saimaa
 • Kirsi Tynkkynen, Pihlajavedentie 6 C, 57170 SAVONLINNA

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Vetrea Terveys Oy säilyttää potilasasiakirjoja laissa määritellyllä tavalla. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Vetrea Terveys Oy:tä säilyttämään tietoja.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.05.2018. Tämä versio päivitetty 3.5.2021.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

 • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot