1 REKISTERINPITÄJÄ

Vetrea Terveys Oy
Pohjolankatu 15
74100 IISALMI
Puhelin: 020 775 1360

Vetrea Terveys Oy:n konserniin kuuluvat myös seuraavat tytäryhtiöt:

 • Kuopion Tammenkoti Oy
 • Kuopion Tammenkoti Oy
 • Sunnen koti Oy
 • Hoivakymppi Oy
 • H10 Kymppipalvelut Oy
 • Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy
2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pasi Tiihonen, Pohjolankatu 15, 74100 IISALMI
Puh. 0400 577 149

3 TIETOSUOJAVASTAAVAT

Vetrea Konsernin tietosuojapäällikkö on Markku Hämäläinen, puh. 040 136 0701.

Jokaiseen toimipaikkaan on nimetty oma tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavien yhteystiedot ovat Tietosuojaorganisaatio, -roolit ja -vastuut –dokumentissa.

4 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri, joka sisältää sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon asiakasrekisterit.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Järjestelmässä olevia asiakkaan tietoja käytetään asiakkaan sosiaalihuollon ja/tai terveydenhuollon palveluiden suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin sekä laskuttamiseen. Järjestelmän tietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja laskuttamiseen sekä tilastoinnin hoitamiseen.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin sisältyvät seuraavat ohjelmat:

 • Basware
 • Custo Cardio
 • ErgoPro
 • Good Balance
 • Hilkka
 • Kunto-ohjelma
 • Phsyiotools
 • Rai
 • Ravatar
 • RehabFim
 • Sonet Premium
 • Intrum web
 • Vivago Vista

Rekisteri pitää sisällään Vetrea Terveys Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat: etunimi, sukuni-mi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotikunta, lähiomainen, lähiomaisen yhteystiedot ja maksaja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Vetrea Terveys Oy:lle tiedoksi antamaa tietoa. Lisäksi rekisteri sisältää hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asia-kirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilö-kohtaisia tietoja.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Vetrea Terveys Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osa-puolille tai automaattisesti muille Vetrea Terveys Oy:n kumppaneille. Vetrera Terveys Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Vetrea Ter-veys Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viran-omainen vaatii Vetrea Terveys Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Vetrea Terveys Oy:n hallussa olevasta tietokannasta. Perintätilanteessa Vetrea Terveys Oy luovuttaa perintätoimistolle perinnässä tarvittavat tiedot.

8 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Vetrea Terveys Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Vetrea Terveys Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Vetrea Terveys Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitut asiakasrekisterit perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaavat osallistuvat riskien arviointiprosessiin ja antavat puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Vetrea Terveys Oy noudattaa. Vetrea Terveys Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Ennen tarkastusta asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna kyseiseen toimipaikkaan tietosuojavastaavalle.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

13 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Vetrea Terveys Oy säilyttää potilasasiakirjoja laissa määritellyllä tavalla. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Vetrea Terveys Oy:tä säilyttämään tietoja.

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.05.2018

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä