1 REKISTERINPITÄJÄ

Vetrea Terveys Oy
Microkatu 1M
70210 Kuopio
Puhelin: 020 775 1360

Vetrea Terveys Oy:n konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Hoivakymppi Oy

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Riikka Pikkarainen/Vetrea Terveys Oy, PL 1199, 70211 Kuopio
riikka.pikkarainen@vetrea.fi, p. 040 1360 828

3 TIETOSUOJAVASTAAVAT

Vetrea-konsernin tietosuojapäällikkö on Minna Okkonen, puh. 040 480 5397

4 REKISTERIN NIMI

Valmennusrekisteri, joka sisältää etäkuntoutuspalveluihin (mCoach) liittyvät asiakasrekisterin.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja tarvitaan etävalmennuspalveluiden tarjoamiseen.
Tietojen käsittely on ulkoistettu Movendos Oy, Kalevantie 7C, 33100 Tampere.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tai osa seuraavista tiedoista:
- Henkilötiedot (henkilötunnus, nimi, syntymäaika, sukupuoli, työnantaja)
- Henkilön yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero)
- Tietoa käyttäjän elintavoista (esimerkiksi ravinto, liikunta, tupakointi, uni, alkoholinkäyttö, vireystila) henkilökohtaisista tavoitteista, motivaatiosta käyttäytymisen muutokseen sekä henkilön terveydentilasta kuten riskistä sairastua pitkäaikaissairauteen, verenpaineesta, painosta, pituudesta.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Yksilöintitiedoista nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero saadaan joko henkilöltä itseltään tai työnantajalta.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta muodossa, josta henkilöllisyys voidaan tunnistaa. Ryhmätietoja saatetaan luovuttaa työnantajalle sellaisessa muodossa jossa henkilöllisyyttä ei voi tunnistaa.

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A) Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa

B) ATK:lla käsiteltävä aineisto
Rekisteri sijaitsee palvelintietokoneessa, joka on sijoitettu suojattuun konesaliin, jonne on estetty pääsy asiattomilta. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin ovat vain niillä palveluntarjoajan työntekijöillä jotka tarvitsevat näitä tietoja tuottaakseen terveyspalveluita, kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Henkilöiden ja henkilöiden tietoja käsittelemään oikeutetun henkilön tarkastellessa henkilön tietoja, on internetyhteys palvelintietokoneeseen SSL-suojattu, jolla rekisteri sijaitsee. Internetin kautta asiattomilta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Lisäksi tietojärjestelmän ylläpitäjän oikeudet ovat vain niillä tietojärjestelmän toimittajan (Movendos Oy) henkilöillä, jotka tarvitsevat pääsyn tallenteisiin järjestelmän oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi.

11 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Ennen tarkastusta asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna kyseiseen toimipaikkaan tietosuojavastaavalle.

12 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

14 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Vetrea Terveys Oy säilyttää potilasasiakirjoja laissa määritellyllä tavalla. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Vetrea Terveys Oy:tä säilyttämään tietoja.

15 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 3.8.2021

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

  • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot