Kaikki aivoihin liittyvät sairaudet tarvitsevat jonkinasteista kuntoutusta ja kuntoutuksen merkitys suhteessa lääkehoitoon kasvaa koko ajan. Kysynnän kasvuun vastaaminen vaatii erikoistuneita, moniammatillisia tiimejä sekä kehittämiseen panostavia yrityksiä ja julkisia organisaatioita. Neurologinen kuntoutus ei ole yksilösuoritus. Myös potilaan motivoiminen kuntoutukseen vaatii erikoisosaamista.

Neurologisen kuntoutuksen tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa kolmesta syystä, summaa Kansallisen neurokeskuksen johtaja, Mikael von und zu Fraunberg.

  • Iäkkäiden määrä kasvaa
  • Heidän ikääntymiseensä liittyvät aivosairaudet, kuten muistihäiriöt, lisääntyvät
  • Työelämän rakenteelliset muutokset voivat lisätä työperäistä stressiä ja aivojen kuormitusta ja siten heikentää aivoterveyttä

Kuntoutustarpeen tunnistamiseen ja kuntoutuksen vaikuttavuuteen onkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota.

Tällä hetkellä pelkästään suoria terveydenhuoltokuluja kustannuksia aivosairauksista koituu Suomessa yli kolme miljardia euroa vuodessa. Epäsuorat kulut, kuten sairauspoissaolot, verotulojen väheneminen tai vaikutukset kokonaisiin perheisiin, aiheuttavat toiset kolme miljardia euroa kustannuksia vuodessa. ¹

Suomessa on 120 000 muistisairauteen sairastunutta henkilöä. Ennusteen (World Alzheimer Report)² mukaan vuonna 2050 sairastuneiden henkilöiden määrä lähenee puolta miljoonaa. Niinpä puhe aivoterveydestä on tällä hetkellä erityisen tärkeää. Aivoterveyden edistämiseksi toimii myös Itä-Suomen yliopiston koordinoima Kansallinen neurokeskus. Sen johtajan Mikael von und zu Fraunbergin mukaan:

”On tärkeää puhua sairauksien lisäksi myös terveydestä, johon me voimme kaikki jollain tapaa vaikuttaa arjessamme. Aivoterveys on ihmisen elintapoihin ja erityisesti aivojen terveyteen liittyvien seikkojen huomioimista jo terveenä.”

Muistisairauksien ohella merkittävä kustannusten aiheuttaja neurosairauksissa on aivoinfarkti, jonka esiintymisellä elintavoilla – siis aivoterveydestä huolehtimisella – on suuri merkitys. Aivoinfarktiin sairastuu vuosittain 18 000 ihmistä, joten voidaan perustellusti puhua jo kansansairaudesta. Välittömän kuntoutuksen hyödyistä tulee koko ajan lisää tutkimusta ja myös ikääntyneillä, aivoinfarktiin sairastuneilla, kuntoutuksesta saadaan todennettuja hyötyjä.

Työikäisen väestön sairauksissa, kuten psykooseissa, mielialahäiriöissä ja päänsäryssä, epäsuorien kulujen osuus on menetetyn työpanoksen vuoksi merkittävä.

Muita neurologisten sairauksien ryhmiä ovat muun muassa aivojen pesäkekovettumatauti (MS-tauti), Parkinsonin tauti ja amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS), mutta niiden ilmaantuvuuden määrät ovat yhteensä reilu tuhat vuosittain. Varsinaisten sairauksien lisäksi henkilöt, joiden aivovamma on syntynyt tapaturmaisesti, hyötyvät neurologisesta kuntoutuksesta.

Neurologinen kuntoutus – mitä se on?

Kuntoutus on terminä edelleenkin monelle osin tuntematon, huomauttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Mika Koskinen. Neurologisen kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa potilaan toimintakyky sairastumista edeltävään tilaan tai kohentaa potilaan toimintakykyä. Usein puhutaan siis esimerkiksi siitä, pärjääkö ihminen ilman ympärivuorokautista hoitoa tai voiko henkilö palata kotiin. Kuntoutustarpeen arvio tehdään aina sairaalassa. Päätöksen neurologisen kuntoutuksen tarpeesta ja hyödyistä tekee lääkäri.

Apulaisylilääkäri Mika Koskisen mukaan neurologinen kuntoutuminen on tänä päivänä moniammatillisen tiimin yhteisponnistus. Jokaisella osaajalla on tärkeä rooli potilaan toimintakyvyn palauttamisessa. Myös läheisiltä saatu tuki ja heidän osallistaminen kuntoutusprosessiin edistävät todennäköisyyttä kuntoutua mahdollisimman omatoimiseksi.

Teknologia-avusteisessa neurologisessa kuntoutuksessa mitattavuus kasvaa

Kuntoutusteknologian kehitys tuo mukanaan monenlaisia hyötyjä sekä potilaan, että häntä hoitavien ammattilaisten näkökulmasta. Itse kuntoutus monipuolistuu ja löydetään yksilöä motivoivia keinoja kuntoutua ja näin parantaa yksilön ja hänen perheensä elämänlaatua.

VetreaNeuron_pablo

”Tutkimuksen pohjalta kehitetyn uuden kuntoutusteknologian myötä itse kuntoutujan rooli muuttuu aktiivisemmaksi ja näin myös tekemisen merkityksellisyys kasvaa. Kuntoutujan oman toimijuuden vahvistaminen on keskeistä paranemisen näkökulmasta”, summaa von und zu Fraunberg.

Teknologia-avusteisten kuntoutusmenetelmien mittaaminen on sujuvaa ja näin päästään kasvattamaan myös kuntoutuksen tuloksia eli vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden kasvu taas auttaa ymmärtämään kuntoutuksen hyötyjä paremmin. Esimerkiksi pelillisyyttä ja sen tuottamaa motivaatiota käytetään jo nyt hyödyksi tietokoneavusteisessa kuntoutuksessa.

”Kuntoutusteknologia ja sen innovaatiot tarvitsevat kehittyäkseen hankkeiden lisäksi ennenkaikkea ihmistä – niin potilasta kuin moniammatillista asiantuntijatiimiäkin. Kehittämishankkeissa toimiikin aina vähintään kaksi tahoa: kuntoutuslaitos, jossa ovat kuntoutettavat potilaat sekä teknologiaa kehittävä taho”, kertoo apulaisylilääkäri Mika Koskinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.


Kuopion alueen neurologisen osaamisen keskittymä hyödyttää ennen kaikkea potilasta

Kuopion suunnalla on kansainvälisen tason neurologista huippuosaamista niin Itä-Suomen yliopistossa, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kuin alan tutkimukseen ja kehitykseen erikoistuneissa yrityksissä. Kuopion alueen osaamiskeskittymä sekä vuoden 2021 aikana alueelle perustettava Kansallinen neurokeskus mahdollistavat entistä pitkäjänteisemmän kehitystyön eri toimijoiden välillä.

”Kuntoutus ei ole samalla tapaa yhteismitallista kuin lääkehoito. Niinpä kuntoutustarpeen määrittäminenkin vaatii erityisosaamista ja kiinnostusta alaa kohtaa. Uuden tutkimuksen myötä ymmärrys kuntoutuksen hyödyistä kasvaa myös alan ammattilaisten keskuudessa. Siksi on tärkeää, että löytyy kuntoutuksen tutkimukseen panostavia yrityksiä,” painottaa Koskinen.

KYS:ssa ei ole omaa kuntoutusosastoa lainkaan. Käytännössä kaikki vaativaa kuntoutusta tarvitsevat lähetetään VetreaNeuronin kuntoutukseen. Neurologisen osaamisen keskittyminen Kuopion alueelle on eduksi etenkin potilaille, joille nyt on tarjolla entistä asiantuntevampaa ja vaikuttavampaa hoitoa. Keskittyminen vetää puoleensa alan huippuosaajia ja alueen vetovoima kasvaa.

Lähteet:
¹ Lindsberg, Duodecim 2014
² World Alzheimer Report, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020

Artikkelia varten on haastateltu seuraavia asiantuntijoita:
Mikael von und zu Fraunberg, neurokirurgian dosentti, Kansallisen neurokeskuksen johtaja
Mika Koskinen, neurologian apulaisylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Neurologinen kuntoutus Vetrealla

Muut tiedotteet

Vetrea saa kaksi uutta omistajaa - Mehiläisen ja Live-säätiön.

Artikkelisarja Vetrean asumispalveluissa toimivissa fysioterapeuteista jatkuu - kerromme kuntoutuksen osaajistamme osana asumispalveluiden moniammatillista tiimiä.

Vetrealn asumispalveluilla ja kuntoutuksella on omat potilasasiamiehensä.

Sari, lähihoitaja

Hoitoalan ammattilaisemme kertovat fiiliksiään työstään ja työkavereistaan.

Hoitoalan ammattilaisemme kertovat fiiliksiään työstään ja työkavereistaan.

Hoitoalan ammattilaisemme kertovat fiiliksiään työstään ja työkavereistaan.

Hoitoalan ammattilaisemme kertovat fiiliksiään työstään ja työkavereistaan.

Hoitoalan ammattilaisemme kertovat fiiliksiään työstään ja työkavereistaan.

Hoitoalan ammattilaisemme kertovat fiiliksiään työstään ja työkavereistaan.

Artikkelisarja Vetrean asumispalveluissa toimivissa fysioterapeuteista jatkuu - kerromme kuntoutuksen osaajistamme osana asumispalveluiden moniammatillista tiimiä.

Elo-lokakuun aikana tulossa 5 maksutonta kuntosalin esittelytuntia, jotka eivät vaadi ilmoittautumista.

Artikkelisarja Vetrean asumispalveluissa toimivissa fysioterapeuteista jatkuu - kerromme kuntoutuksen osaajistamme osana asumispalveluiden moniammatillista tiimiä.

Pyydämme vierailijoita edelleen huomioimaan tarkasti suojautumiseen liittyvät asiat.

Katja pitää tärkeänä työssään sitä, että asukkaat saavat itse vaikuttaa oman päivänsä kulkuun.

Tässä artikkelisarjassa kerromme kuntoutuksen osaajistamme osana asumispalveluiden moniammatillista tiimiä.

Tässä artikkelissa on avattu Vetrean tarinaa neljän vuosikymmenen ajalta.

Lokomat-kävelyrobotti tehostaa kuntoutusta jo akuutissa vaiheessa.

VetreaElo -artikkelisarjan neljäs osa kertoo ammattilaistemme ajatuksia siitä, millaista työ VetreaElo -yhteisössä on.

Vuonna 2019 alkanut hanke toi Kuopioon työskentelemään 11 espanjalaista hoitajaa.

Sairaanhoitajaopiskelija Sonja kertoo työstään Vetrea Iisalmessa.

Kuntosalit ovat avoinna normaalisti, ravintoloiden toiminnassa rajoituksia

VetreaElo -palvelukodissa asuvat asukkaamme kertoivat tuntemuksistaan sairastumisen jälkeen - sen vaikutuksista koko loppuelämään ja arkeen.

Haluamme, että asukkaamme pystyvät vaikuttamaan oman arkensa suunnitteluun sekä osallistumaan myös yhteisön toimintaan ja sen kehittämiseen oman toimintakykynsä ja halunsa mukaisesti.

Sami on työskennellyt sairaanhoitajaopintojensa aikana Vetrea Iisalmen kuntoutustalossa.

Vetrean käynnistämän ”Tehostettu teknologia-avusteinen kuntoutus aivoverenkiertohäiriön jälkeen” (TAKU) - pilottihankkeen tavoitteena on selvittää aivoverenkiertohäiriön jälkeisen tehostetun kuntoutuksen vaikutukset toimintakykyyn ja palvelujen käyttöön ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

Älä anna toimintakykysi huonontua koronan takia, tule harjoittelemaan turvallisesti!

Vetrean neurologian ylilääkäri Kauko Pitkästä ja toimitusjohtaja Riikka Pikkaraista haastateltiin vaativan kuntoutuksen tarpeeseen ja eri muotoihin liittyen.

Varsinaisen kuntoutuksen ohella, kuntouttavaa toimintaa on kaikki arjessa tapahtuvat tehtävät, joilla asukas osallistuu aktiivisesti oman elämänsä hallintaan.

Tuore toimitusjohtaja kertoo blogissaan ajatuksiaan johtamisesta ja tiimin voimasta.

Rokotteista huolimatta, meidän pitää vielä olla tarkkoina suojautumisesta suojellaksemme riskiryhmiin kuuluvia asukkaitamme sekä henkilöstöä.

Vetrea on käynnistänyt pilottihankkeen, jonka kohteena on tehostettu teknologia-avusteinen kuntoutus aivoverenkiertohäiriön jälkeen (TAKU).

Tiedote kertoo Vetrean uuteen strategiseen suuntaan liittyvistä muutoksista.

Juuri käynnistynyt ”Tehostettu teknologia-avusteinen kuntoutus aivoverenkiertohäiriön jälkeen” (TAKU) -hanke kestää toukokuuhun 2022 saakka.

HUR-älykuntosalillamme pidetään esittelytunteja, joille voit tulla mukaan ilman ilmoittautumista

Valtakunnallisesti paheneva koronatilanne vaikuttaa vierailuihin palvelukodeissamme.

Kiitämme kaikkia tahoja tästä vuodesta 2020!

Pelastakaa Lapset ry tukee vähävaraisia, kotimaisia lapsiperheitä.

Vetrea Terveys Oy:n omistama kotipalveluliiketoiminta siirtyy kokonaisuudessaan kotimaiselle Med Groupille, joka tunnetaan myös nimellä ONNI hoiva.

Vetrean HUR-kuntosali sijaitsee Iisalmen keskustassa, paraatipaikalla torin laidalla.

Ikävuosien karttuessa liikunnan ja liikkumisen merkitys kasvaa. Kiinnittämällä huomiota omiin tapoihinsa toteuttaa liikuntaa, huomioimalla riittävä ja terveellinen ravitsemus ja huolehtimalla palauttavasta levosta, voi lisätä merkittävästi aktiivisia elinvuosia ja parantaa omaa toimintakykyään.

Haluamme erottua paikallisista muista kuntosaleista älykkäillä ja paineilmalla toimivilla laitteilla.

Sivut on julkaistu osoitteeseen www.kuntoutusosaaminen.fi

Piia nauttii työstään Vetrealla, sen tuomasta monipuolisuudesta, haasteista, sekä nimenomaan asiakkaiden kohtaamisesta ja heidän auttamisestaan, sekä heidän kanssa yhdessä työskentelystä.

VetreaElo Eeli vammautuneille

Taru, lähihoitaja

Taru arvostaa työssään sitä, ettei VetreaElo Eelissä ole työnkiertoa, vaan hän saa olla töissä ”omassa” talossa ja olla mukana kehittämässä sen toimintaa.

Äänestä suosikkiasi 15.11.2020 mennessä Savon Sanomien sivuilla!

Vetrean neurologian ylilääkäri Kauko Pitkänen kertoo Vetrean neurologisesta kuntoutuksesta ja sen kehittämisestä artikkelissaan.

Osallisuuden lisääminen on yksilöllisestä sekä yhteiskunnallisesta näkökulmasta tärkeää, sillä lisääntyneen osallisuuden ja sosiaalisen aktiivisuuden tiedetään voivan ylläpitää ihmisten terveyttä.

Mariannen mielestä parasta hänen työssään on monimuotoisuus, tutut kasvot päivittäin ja mahdollisuus verrata asiakkaan voinninmuutoksia pitkällä aikavälillä.

Suomessa kiihtyvän koronatilanteen myötä päivitämme toimintatapoihimme liittyvät ohjeet.

Reetasta on mukava tulla töihin, kun tietää että on hyvä porukka odottamassa. Asukkaat ja hoitajat puhaltavat samaan hiileen.

Vetrea haluaa panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin osallistumalla yhteistyökumppanina Kestävä aivoterveys -hankkeeseen.

Iisalmen ensimmäisen älykkään HUR-kuntosalin toiminta alkaa ma 7.9.2020. Tervetuloa esittelyyn 7.9. ja 9.9.!

Torstaina 27.8. pidettävä kutsuvierastilaisuus on peruttu valtakunnallisen koronapandemian aiheuttaman riskin vuoksi

Kolmivuotinen hanke tukee alueellisen sote-alan ja kuntoutuksen kehitystä alueella vaikuttavien merkittävien toimijoiden kesken.

Vetrean asiantuntijat löytyvät nyt verkkosivuilta omasta osiostaan.

Yhteisöpedagogiopiskelija Elina Pietiäinen käytti hyödyksi opiskeluissa opittuja taitojaan harjoittelussa VetreaElo Mariassa.

Vetrea järjesti DIGI-omaisillat sähköisen kanavan kautta.

Blogisarjamme päättää toimitusjohtaja Laura Airaksisen kirjoitus koronakevään aikana tekemistään havainnoista ja oivalluksista.

Kuntoutustalo Vetrea Iisalmi muuttaa alkusyksyllä uusiin tiloihin Satamakadulle, aivan Iisalmen torin laidalle.

Järjestämme kesäkuussa DIGI-omaisilllan asumispalveluiden asukkaidemme omaisille

Avaamme laajemmin kuntoutustoimintaamme 1.6. alkaen, varotoimet huomioiden.

Savon Sanomat (15.5.2020) kirjoitti artikkelin, kuinka yritykset palaavat vähitellen normaaliarkeen. Vetrea kertoi kuntoutuksesta osittaisesta avautumisesta asiakkaille 1.6.2020 alkaen.

Lähihoitajamme Annina Haarala kirjoittaa blogissa siitä, miten suurimman mullistuksen tässä keväässä onkin kokenut niiden omaisten arki, jotka ovat vierailleet meillä erityisen tiheään. Nyt yhteyttä pidetään mitä moninaisimmin keinoin.

Vetrean fysioterapian ammattilaiset ovat suunnitelleet 7-osaisen jumppasarjan erityisesti huomioiden ikäihmiset ja henkilöt, joilla on toimintakyvyssään rajoitteita.

Vetrean kehittämispäällikkö Jori Reijula tutki kehittämistyössään AVH-kuntoutuksen vaikuttavuuden tehostamista,

Kutsumme asumispalveluiden asukkaiden omaiset sähköisen kanavan kautta järjestettävään omaisiltaan.

Lähihoitaja Emmi Karjalainen työskentelee Vetrea Mikkelin ikäihmisten palvelukodissa. Hän kertoo blogikirjoituksessaan koronatilanteen vaikutuksesta hänen työarkeensa.

Olemme päivittäneet ohjeistustamme pystyäksemme minimoimaan koronaviruksen leviämisen yksiköissämme.

Varatoimitusjohtaja Markku Hämäläinen kirjoittaa blogissaan vetrealaisista ja heidän työskentelystään koronatilanteessa henkilöstöjohtajan näkökulmasta.

Vetrean varautumisryhmän vetäjä, ylilääkäri Kauko Pitkänen kertoo blogissaan Vetrean varautumisesta koronatilanteessa.

Koronavirusepidemian vuoksi toteutamme kevään ajan kuntoutuspalveluitamme vaihtoehtoisin keinoin.

VetreaElo Venny on kuntouttavaa arkea tarjoava 21-paikkainen palvelukoti vammautuneille.

Koronatilanteessa palvelemme asiakkaitamme vaihtoehtoisin keinoin - lue lisää etäkuntoutuksesta!

Päivitämme säännöllisesti ohjeistustamme liittyen koronavirustilanteen vaikutuksesta toimintaamme.

Koronavirus on riski asiakkaillemme ja henkilöstöllemme. Haluamme ennaltaehkäistä koronaviruksen leviämistä laatimiemme ohjeistusten avulla.

Iisalmen paraatipaikalle avattavassa Vetrea Iisalmen uudessa talossa juhlittiin eilen harjannostajaisia

Savon Sanomissa 7.3.2020 ja Karjalaisessa 8.3.2020 julkaistu asiakastarina recoveriX -kuntoutuksen tehosta

Tampereen Lääkäripäivät järjestetään 18.-20.3.2020 Tampere-talossa.

Miten voidaan varmistaa tuloksellinen ja vaikuttava kuntoutus aivoverenkiertohäiriön sairastaneelle tulevaisuudessa?
VetreaNeuronin neurologian ylilääkäri Kauko Pitkänen pohtii asiaa blogissaan.

Fysionews-lehdessä 1/2020 julkaistu artikkeli kertoo kuntoutustalo VetreaNeuronin uusista kuntoutusteknologioista, joilla pyritään vastaamaan paremmin tulevaisuuden kuntoutujan tarpeisiin.

Rekry, työelämä & koulutus 2020 kokoaa yhteen rekrytoivat yritykset ja työpaikkaansa vaihtavat tai etsivät osaajat.

Lääkäri 2020 on Suomen suurin lääkärien, lääkealan ja terveysalan vaikuttajien kohtaamispaikka.

Vammautuneille suunnattu palvelukoti VetreaElo Einar toimii Kangasalla, Tampereen kupeessa.

Suomessa liian moni lapsi kärsii turvattomasta kodista. SOS-lapsikylä auttaa lapsia saamaan paremmat lähtökohdat elämälleen.

Vetrean kehittämispäällikkö Jori Reijula avaa robotiikan mahdollisuuksia AVH-kuntoutuksessa

Kuntoutustalo VetreaNeuron on muuttanut Kortejoelta uusiin tiloihin Kuopion Lippumäkeen ja jatkaa kuntoutustoimintaansa siellä.

Palveluasumisen viihtyisyyttä ja tiloja käyttävien hyvinvointia lisää se, että rakennettu ympäristö ja sisätilat sisustuksineen ja kalusteineen ovat kauniit ja harmoniset.

Uusin vammautuneille suunnattu VetreaElo Albert -palvelukoti on avautunut Porvooseen Haarapääskyntielle.

Vetrea rekrytoi 20 hoiva-alan osaajaa rekrytointipilotissaan Espanjasta.

WORK 2019 järjestetään Ouluhallissa 9.-10.10.2019.

VetreaNeuronin ylilääkäri Kauko Pitkänen pohtii blogissaan, mistä elementeistä onnistunut ja vaikuttava kuntoutus rakentuu.

Yhteistyökumppanin Hoivatilojen kanssa Vetrea rakentaa yhdessä uudenlaista uudisrakennusta Iisalmeen.

Kempeleellä ei ole aiemmin ollut tarjolla vastaavaa vammautuneille suunnattua asumispalvelua.

Sarjassaan seitsemäs VetreaElo -palvelukoti avautuu syyskuussa 2019

Hyvä ravinto auttaa kuitenkin voimaan paremmin ja ehkäisee sairauksia.

VetreaElo Einar avautuu marraskuussa 2019 Kangasalan keskustan tuntumaan palveluiden äärelle

Vaikuttavuutta oleellisesti tukee se, että tehdään asiat silloin, kun niiden aika on.

Tapahtuma pidetään ensimmäistä kertaa, mukana yli 100 yritystä

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt  Vetrealle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

VetreaElo Albert tarjoaa ympärivuorokautista, pysyväisluontoista tehostettua palveluasumista noin 20 asukkaalle.

Iisalmen Sanomat kirjoitti siitä, miten kuntoutus edistyy Vetrealla myös kesän kuumimpina päivinä

Tapahtuma tarjoaa tietoa, tuotteita, palveluja, erilaisia ratkaisuja sekä ammattilaisten että kuluttajien näkökulmasta.

VetreaNeuron Kupoliin avatun HUR –kuntosalin SmartTouch -laitteet ovat uusinta suomalaista terveysteknologiaa.

Kuntamarkkinat on kunta-alan ammattilaisten kaksipäiväinen tapahtuma Helsingin Kuntatalolla.

Lahtelainen Omalähiö -lehti julkaisi artikkelin paikallisesta palvelukodistamme VetreaElo Veikosta

Vetrea on mukana tukemassa Kapua 2019 -hanketta, jossa kerätään varoja vammautuneiden naisten voimaantumisen edistämiseksi ja tyttöjen oikeuksien parantamiseksi kehitysmaissa.

Viestimme jatkossa Facebookin, Twitterin ja LinkedInin ohella myös Instagramissa

Uutta sisältöä nettisivuillamme liittyen Vetreaan työnantajana

Taijaa motivoi työssään innostunut ja uudistuva ympäristö, jossa jokaisella on tärkeä ja omannäköinen rooli.

Asiakastyö on lähellä Marin sydäntä.

Kelan sivuilla julkaistu asiakastarina kertoo kuntoutuksen keinoista, kun välimatkat ovat pitkät.

Artikkeli tuo esille Vetrean nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä, jossa tärkeässä roolissa on henkilöstömme osaaminen ja hyvinvointi.

RehabWall monipuolistaa asiakkaiden mahdollisuuksia kuntoukseen virtuaaliympäristöä hyödyntäen.

Vetrea kasvaa ja laajentaa palveluitaan - kärkenä kuntoutuksen ja palveluasumisen vaikuttavuus ja asiakaskokemus

VetreaElo Albertissa on 17 asuntoa täysi-ikäisille henkilöille, esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai sairauden vuoksi vammautuneille.

Itä-Suomen lääkäripäivät pidetään 25.-27.9.2019 Kuopiossa.

Vetrean yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto LUTin kanssa on alkanut vuoden 2019 alussa.

Kuntoutus- ja hyvinvointikeskus VetreaNeuron Kupolin uusi kuntosali avasi ovensa maaliskuun lopussa 2019

Yhteistyössä selvitetään kokonaisvaltaisia kuntoutusta tukevia ja edesauttavia teknologisia ratkaisuja, teknologian hyödyntämistä palvelun sisällössä ja muotoilussa sekä teknologiaa hyödyntävien kuntoutuspalveluiden vaikutusten arviointia.

VetreaNeuron Kupolissa tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman laadukkaita kuntoutus- ja hyvinvointipalveluita.

Sydänfysioterapia NYT -sivustolla julkaistu blogikirjoitus nostaa esille sen, että sydänkuntoutus pitäisi nostaa yhtä tärkeään rooliin kuin lääkehoito sydänperäisten sairauksien hoitamisessa.

Stroke Symposium järjestetään 5.-7.6.2019 Kuopiossa.

VetreaElo Veikko on kuudes jäsen VetreaElo -palvelukotien perheessä.

Toimitamme laadukkaat ateriat asiakaskoteihin Mikkelissä, Kuopiossa, Savonlinnassa, Joensuussa ja Kotkassa

Vetrean joulutervehdysvarat lahjoitetaan vähävaraisille suomalaisille lapsiperheille.

Unohda joulustressi - tule nauttimaan valmiiseen pöytään!

Anna lahja itsellesi tai läheiselle - uuden vuoden aloitus kuntoa kohentamalla!

VetreaElo -yksiköissä jokainen asukas saa elää omanlaistaan elämää

VetreaElo Maria on Kuopioon juuri avattu asumispalveluyksikkö vammautuneille.

VetreaElo Maria tarjoaa pitkä- ja lyhytaikaista asumispalvelua vammautuneille ja neurologisia sairauksia sairastaville.

Vetrean kuntoutuspalvelujen tarjonta on vahvalla pohjalla Pohjois-Savossa, Joensuussa Vetrea kuntoutuksen palvelutarjonta kasvaa ensi vuonna Neuron -liiketoimintakaupan myötä.

Lahden Renkomäkeen avautuu huhtikuussa 2019 uusi VetreaElo -asumispalveluyksikkö vammautuneille.

VetreaElo Veera tarjoaa 21 asuntoa vaikeavammaisille asukkaille, joista yksi on tarkoitettu lyhytaikaiseen palveluasumiseen.

Artikkeli Sydän-lehdessä Vetrean ja Savon Sydänpiirin yhteisestä Custo Cardio -sydänkuntoutuspilotista.

Kuopioon marraskuussa 2018 aukeavan asumispalveluyksikkö VetreaElo Marian harjannostajaisia juhlittiin 30.8.2018.

Vetrea Terveys Oy on ostanut Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiöltä neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneen Neuronin liiketoiminnan.

Kaipaatko motivaatiota ja rohkaisua liikkumiseen? Tule kuntoutumaan Vetrean Custo Cardio -sydänkuntoutukseen Iisalmeen. Kuntoutuskurssit järjestetään 27.8.-30.10.2018 sekä 19.9.-27.11.2018.

Lappeenrantaan elokuussa 2018 aukeavan asumispalveluyksikkö VetreaElo Veeran harjannostajaisia juhlittiin 7.6.2018.

Oletko kiinnostunut lähihoitajaopinnoista? Vetrean kotipalveluissa voit suorittaa mielenkiintoisen oppisopimuskoulutuksen, jossa opintojen ohella pääset heti kiinni myös työelämään.

Vetrea -konsernin hallitus on vahvistanut 29.5.2018 konsernin tietosuojapolitiikan. Toteutamme tietosuojapolitiikkaa kaikissa toiminnoissa huomioiden sekä EU:n tietosuoja-asetuksen että muun lainsäädännön vaatimukset.

Suomen 100-vuotisjuhlaohjelmaan kuulunut Tulevaisuuden kuusi -kampanja päättyi sunnuntaina 27.5.2018 Muistojen metsän istutukseen.

Hae mukaan uudenlaiseen sydänkuntoutukseen! Kuntoutus on tarkoitettu sydänsairauksia sairastaville, ohitusleikatuille tai pallolaajennetuille, rohkaisua ja motivaatiota kaipaaville sekä riskiryhmiin kuuluville. Kuntoutuksen lähipäivät toteutetaan Iisalmessa. Kuntoutuskurssit järjestetään 27.8.-30.10.2018 sekä 19.9.-27.11.2018. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: jonna.heimonen@vetrea.fi tai p. 040 136 1544.

Vetrea Terveys Oy:n yhtiökokous valitsi 6.4. pidetyssä kokouksessaan yhtiön hallitukseen uusina jäseninä 1.5.2018 lukien Leijona Catering Oy:n toimitusjohtajan Ritva Paavonsalon ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanin Sari Rissasen.

Vetrea Terveys Oy ja Keski-Suomalainen Fysio Center Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan marraskuussa Jyväskylän Kuokkalaan avattavan uuden, vammautuneiden asumispalveluyksikön kuntoutuksesta vastaa Fysio Center. Yhteistyö Fysio Center Oy:n kanssa mahdollistaa aivan uudenlaista kuntoutuksen osaamista sekä teknologiaa, jota voidaan hyödyntää osana VetreaElo Alvarin asukkaiden henkilökohtaista kuntoutussuunnitelmaa ja kuntoutusta.

VetreaElo tarjoaa pitkä- ja lyhytaikaista asumispalvelua vammautuneille. Meille on tärkeää inhimillisyys ja ihmisten omien toiveiden kunnioittaminen, sillä mielestämme jokaisella on oikeus elää yksilöllisesti hyvää elämää.

VetreaElo Alvar, Kuokkalaan valmistuu marraskuussa 17 pysyväisluonteista tehostetun palvelun vuokra-asuntoa sekä yksi huone asumisvalmennukseen / intervalliasumiseen.

Ilmarisen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen osallistuu vuosittain tuhansia henkilöitä, joista valtaosa palaa takaisin työelämään. Kuitenkin kuntoutuspäätöksen saaneet kaipaavat vahvaa tukea kuntoutusprosessin aloittamiseen. Nyt Vetrea Terveys Oy:n kanssa tehtävässä pilotissa tarjotaan ammatillisen kuntoutuksen päätöksen saaneille työhön paluun suunnittelun apua.

Terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat voimakkaassa muutoksessa. Pienten yritysten asemaa sotessa on vielä vaikea arvioida, mutta varmaa on, että se tulee muuttumaan. Paljon merkitsee se, millaiseksi uuteen valmisteluun siirretty valinnanvapauslaki muodostuu ja kuinka se toteutuu käytännössä. Vetrea on syyskuussa ottanut käyttöön uudistetun brändinsä ja samalla vahvistanut asemiaan tulevaisuuden sote-toimintaympäristössä, jossa valinnanvapaus on lisääntynyt. Vetrean uudesta brändistä huokuu vahva elämän myönteisyys ja tunne, jotka luovat helposti tunnistettavan brändin muutoin harmaaseen hoivamarkkinaan. Vetrean uusi kärkiviesti on osuvasti ”Eläköön elämä”.

Vetrea avaa uuden toimipisteen Senioripihan tiloissa Rauhankadulla, jossa Vetrea tarjoaa täyttä elämää mahdollistavia ja siihen aktivoivia palveluja. Toiminta Senioripihassa keskittyy erityisesti seniorivalmennukseen, joka perustuu ikäihmisen yksilöllisistä tarpeista lähtevään fysioterapiaan, ohjaukseen ja neuvontaan. Tämän takaavat Vetrean 30 vuoden kokemus ja ammattitaitoiset fysio-, lymfa- ja jalkaterapeutit tarjoamalla monipuoliset ja jatkuvasti kehittyvät sekä joustavat palvelut. Vetrea tuottaa uudesta yksiköstä palveluja koteihin ympäri Joensuuta ja ympäristöstä voidaan asioida Vetrean Senioripihan yksikössä.

Vetrea Terveys Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty 3.5.2017 alkaen hallitusammattilainen, KTM, farmaseutti Juha (Jussi) Holopainen. Hallituksessa jatkavat varatuomari, toimitusjohtaja Tarja Tikkanen, toimitusjohtaja, KTM Lauri Kerman sekä viestintäalan yrittäjä, toimitusjohtaja Pia Behm.

Vetrean synty ja historia ovat vahvasti sidoksissa itsenäiseen Suomeen. Vuosien saatossa Vetreasta on kasvanut valtakunnallinen konserni, joka tarjoaa inhimillistä tukea elämään kaikille sitä tarvitseville.

Kuntoutus-, hyvinvointi- ja hoivapalveluita tuottavan Vetrean toiminta juontaa juurensa sotiemme veteraanien kuntoutuksesta huolehtimiseen.

Vetrea Terveys Oy jatkaa asiakkaiden hyvinvoinnin tukemista vahvistamalla palvelutarjontaansa Jyväskylässä. Rakennustyöt ovat alkaneet Kuokkalassa, Sulkulan kaupunginosassa. Uusi yksikkö tulee mahdollistamaan yksilöllisen arjen, asumisen ja elämän. 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

  • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot